ABOUT OUTSOURCE

บริษัท เอ็กเซคคิวทีฟ มาร์เก็ตติ้ง เซอร์วิส จำกัด (Executive Marketing Services Co.,Ltd.) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2549 เพื่อตอบสนองความต้องการทางด้านสรรหาและดูแลบุคลากรและจัดกิจกรรม ทางการตลาดสำหรับองค์กรทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชนในรูปแบบบริษัทเอาท์ซอร์ส (Outsource)สรรหาพนักงาน (Recruitment) และออกาไนเซอร์งานอีเว้นท์ (Event Organizer) หลากหลายรูปแบบ ปัจจุบันมีพนักงานประจำกว่า 300 คน และพนักงานหมุนเวียนกว่า 1,000 คน โดยให้บริการให้กับธนาคาร บริษัทมหาชน และบริษัท องค์กรชั้นนำ อีกมากมาย


- RECRUITMENT: Executive, Database,Research, Mass
- OUTSOURCING : HR outsource, Staff, Payroll outsourcing, Document control , Data Entry, Business Process, IT Outsource, IT Helpdesk, IT infrastructure, IT Network
- EVENT MANAGEMENT : Performance, Culture Show, Seminar, Conference, Exhibition, Party, Opening
 - PR & ADVERTISING : Public Relation, Radio Advertising, Magazine Advertising, Billboard, Advertorial,TV Commercial, Media & Printed Materials
 - PRODUCTION : Design, Stage System, Light&Sound, Back Drop, Booth Decoration, Flower Arrangement

 

 
หลักการบริการ

 

           การจัดหาจากภายนอก เป็นวิธีการที่องค์กรธุรกิจจัดหาวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ และบริการต่างๆจากแหล่งภายนอก เพื่อเป็นการปลดภาระหน้าที่ที่ไม่ใช่ธุรกิจหลักขององค์กรออกไปแทนที่จะดำเนินการเอง และไปมุ่งเน้นกิจกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่ม การทุ่มกำลังพลและทรัพยากรไปที่ธุรกิจที่มีความชำนาญเพียงอย่างเดียว จะทำให้ธุรกิจมีความคล่องตัวและสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจที่ไม่สู้ดีนักในปัจจุบัน ดังนั้นงานด้านบุคลากรและบริการเอาท์ซอร์สจึงเป็นอีกหนึ่งงานที่องค์กรธุรกิจสมัยใหม่หันมาให้ความสนใจเพื่อทำให้องค์กรมีความคล่องตัวในการบริหารจัดการ สามารถขยายหรือลดขนาดได้อย่างรวดเร็ว และจัดกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด อันเป็นการเพิ่มศักยภาพขององค์กรเพื่อให้พร้อม สำหรับการแข่งขันในตลาดปัจจุบันผู้บริหารงานในองค์กรต่างๆ ได้เริ่ม ที่จะผลักดันงานด้านธุรการประจำวันและงานด้านทรัพยากรบุคคลอื่นๆ รวมไปถึงงานกิจกรรมต่างๆ ออกให้กับแหล่งภายนอก เพื่อที่บุคลากรที่มีอยู่ในองค์กรจะได้มีเวลาให้กับงานที่มีความสลับซับซ้อน เพื่อสนองตอบความต้องการ ทางธุรกิจได้มากขึ้นและมีผลต่อความสำเร็จทางธุรกิจได้เต็มที่


จุดเด่นการให้บริการ


- ประหยัดเวลาและลดค่าใช้จ่ายในการสรรหา, คัดสรรบุคลากร
- ประหยัดเวลาในการคิดเงินเดือน, ประกันสังคม, ภาษี และรายได้อื่นๆ
- ลดค่าใช้จ่ายในส่วนของ การฝึกอบรม, โบนัสประจำปี,อัตราขึ้นเงินเดือน,ค่าชดเชยทางกฎหมาย และสวัสดิการอื่นๆ
- สามารถคัดเลือกบุคลากรที่มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการและสามารถขอเปลี่ยนแปลงบุคลากรได้
- ลดปัญหาเรื่องการหยุด การลา โดยมีบุคลากรทดแทนในกรณีที่พนักงานประจำไม่มาปฏิบัติหน้าที่
- มีระยะเวลารับประกัน สำหรับการให้บริการสรรหาบุคลากร

-คำนวณค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

-ลดภาระในการดูแลจัดการภารกิจที่ได้มอบหมายไปแล้ว

-ให้เวลาเต็มที่กับการดูแลด้านนโยบาย บริการใหม่ๆ และกลยุทธในการแข่งขันในตลาด

-ทำให้องค์กรมีขนาดที่เหมาะสม

-เพิ่มความพึงพอใจต่อผู้ใช้บริการทั้งภายในและภายนอกองค์กร

-เพิ่มจำนวนลูกค้าให้มากขึ้น

-เพิ่มภาพลักษณ์ของบริษัท

- ให้องค์กรมีการบริหารจัดการแบบมาตรฐานสากล
276870 Visitors276870 Visitors276870 Visitors276870 Visitors276870 Visitors276870 Visitors276870 Visitors